กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการจัดตั้งขึ้นใหม่สังกัดมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลการคลังและการบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ของกรมการปกครองตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 โดยกำหนดส่วนภูมิภาคและจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่แทนกรมในราชการส่วนภูมิภาค ติดต่อเรา

ต่อมาในปี 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดตั้งเป็นส่วนราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแยกภารกิจของกรมแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรมในการดำเนินการและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรมให้สอดคล้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้วย โดยจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเป็นส่วนราชการ ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีภารกิจด้านการศึกษาแยกจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ออกมาดำเนินการและเปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแก้ไขอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ประสานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม อ่านต่อ

Leave a Comment