ทะเบียนเกษตรกร

ทะเบียนเกษตรกร

ทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพ

ทะเบียนเกษตรกร เป็นข้อมูลของครัวเรือนเกษตรที่แสดงถึงฐานะและอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือน เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มฤดูกาล
ผลิตใหม่หลังจาก 15 – 60 วันของการเพาะปลูกสามารถปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิด หากเกษตรกรรายใดไม่ปรับปรุงสถานะติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 ปีตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเริ่มตั้งแต่ 3 ปีตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปจนถึง 22 มิถุนายน 2563 หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ข้อมูล. จะสิ้นสุดความเป็นเกษตรกรทันที ดำเนินกิจกรรมการค้าภายใต้การบริหารและการหารายได้ค่าใช้จ่ายของตัวเองสำหรับการทำสัญญาสำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร เช่นงานก่อสร้างบริการขนส่ง ฯลฯ ติดต่อเรา

เกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจากครัวเรือน ของเกษตรกรให้เป็นผู้แจ้ง ข้อมูลการขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน
อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวหากผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานเงินเดือนประจำอาชีพหลักถือได้ว่าได้รับเงินเดือนจากอาชีพที่ต้องใช้เวลาในการประกอบ
กิจกรรมรองจากอาชีพหลัก มีแนวโน้มว่าบุคคลนั้นอาจมีอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพรองอาชีพของผู้ที่เป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมืองพนักงานของรัฐพนักงาน
บริษัท พนักงานรับเงินรายเดือนทำกิจกรรมเกี่ยวกับงาน ผลิตผลทางการเกษตรเช่นการไถการปลูกหญ้าการสูบน้ำการใส่ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวเพื่อชดเชยทั้งๆที่เป็นเงินสด หรือไม่เป็นเงิน อ่านต่อ

Leave a Comment